Ciężary publiczne - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ciężary publiczne

 

Ciężary publiczne – Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

 

 

Wykonanie dochodów budżetu państwa za okres od początku roku 2009 do 31.12.2009r. oraz za okres od początku roku 2010 do 31.12.2010 r.

w zł

§

Treść

Dochody wykonane w 2010 r

w rozdziale 75404

KWP

Dochody wykonane w 2010 r

w rozdziale 75405

KMP/KPP

Dochody wykonane w 2009 r

w rozdziale 75404

KWP

Dochody wykonane w 2009 r

w rozdziale 75405

KWP

057

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (w tym kary pieniężne za naruszenie ustawy o transporcie drogowym oraz kary porządkowe).

 

213 896,53

 

 

 

 

196 565,71

058

Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary pieniężne za naruszenie ustawy o transporcie drogowym.

 

65 280,68

 

113 360,78

059

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

254 160,72

 

205 684,40

 

069

Wpływy z różnych opłat (za deponowanie broni, za pobyt osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia, opłaty egzaminacyjne)

42 038,18

653 667,95

31 499,98

741 685,18

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym czynsze).

62 257,76

102 769,52

61 171,01

124 074,28

083

Wpływy z usług (w tym m.in. usługi kryminalistyczne, z tyt. naprawy sprzętu transportowego, konwojowanie wartości pieniężnych).

24 244,54

 

24 816,03

 

087

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

209 928,42

4 126,41

131 247,12

1 612,21

092

Pozostałe odsetki (od środków budżetowych, za nieterminowe regulowanie należności, od pozostałych tytułów)

3 285,12

6 110,65

7 007,19

3 208,98

096

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny postaci pieniężnej ( m.in. nawiązki z tytułu wyroków sądowych).

 

824,49

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów (zwrot pomocy mieszkaniowej, pozostałe niewyegzekwowane należności budżetowe od kontrahentów, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika  z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, pozostałe wpływy w tym kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, pokrycie kosztów związanych z wydaleniem cudzoziemca, szkody z lat ubiegłych, niepodjęte należności pracownicze.

153 754,58

86 521,38

102 157,57

112 948,44

 

Razem

749 669,32

1 133 197,61

563 583,30

1 293 455,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie dochodów budżetu państwa za okres
od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

 

 

                                                                                                                                   w zł.

Komenda Wojewódzka Policji

1.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

174 015,80

2.

Wpływy z różnych opłat (za deponowanie broni i opłaty egzaminacyjne)

34 597,47

3.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

56 255,94

4.

Wpływy z usług

26 905,28

5.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

46 361,05

6.

Pozostałe odsetki

19 031,94

7.

Wpływy z różnych dochodów

220 856,72

 

Razem

578 024,20

 

 

 

 

Wykonanie dochodów budżetu państwa za okres
od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

 

 

                                                                                                                                 w zł.

Komenda Miejskie/Powiatowe Policji

1.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

263 290,58

2.

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

177 765,77

3.

Wpływy z różnych opłat

592 197,38

4.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

121 588,97

5.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

11 724,77

6.

Pozostałe odsetki

2 813,46

7.

Wpływy z różnych dochodów

61 218,82

 

Razem

1 230 599,75

 

 

 

  

 

Wykonanie dochodów budżetu państwa za okres
od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

 

 

 

                                                                                                                                  w zł.

Gospodarstwo Pomocnicze KWP „KASYNO”

1.

Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego

111,00

 

Razem

111,00

 

Metryczka

Data publikacji : 24.03.2009
Data modyfikacji : 07.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zastępca Głównego Księgowego Wydziału Finansów KWP zs. w Radomiu mgr Agnieszka Turek
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Gołębiowski Wydział Finansów KWP zs. w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Gołębiowski

Nawigacja

do góry