Dostęp do inf pub - Dostęp do informacji publicznej - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., informuję:

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy, który takie dane podał w treści wniosku, jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, zwany dalej Administratorem. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, tj. udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony, z którym można skontaktować się poprzez email iod.kwp@ra.policja.gov.pl . Wnioskodawcy przysługuje  prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane udostępnione przez wnioskodawcę nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu przekazania do archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym albo poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Należy również zauważyć, że w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6.09.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2 tej ustawy dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie (patrz również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r.  - sygn. II S.A. 3301/02).

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59

26-600  Radom

e-mail: wks.kwp@ra.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu zastrzega prawo pobierania opłaty za udostępnienie informacji w formie kserokopii lub elektronicznej w przypadku, o którym mowa w art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Dla ułatwienia zachęcamy do korzystania z przykładowego formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej, zamieszczonego powyżej. 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 19.03.2007
Data modyfikacji : 13.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Siczek-Zalewska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Siczek-Zalewska Zespół Komunikacji Wewnętrznej KWP Radom
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Rafał Sułecki
do góry