Dostęp do zasobów archiwalnych - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych

 

Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu posiada w swoich zasobach dokumentację wytworzoną w latach 1955-1990 przez komórki organizacyjne b. KWMO i WUSW w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Siedlcach i Radomiu oraz materiały wytworzone po 1990r. przez komórki organizacyjne b. KWP w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Siedlcach i Radomiu.

 

Dokumentacja wytworzona w latach 1944-1954 przez KWMO w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce i Radomiu została zgodnie z obowiązującą ustawą w całości przekazana do Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, a wytworzona przez KWMO w Siedlcach do Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.

Działalność archiwalną prowadzą również jednostki podległe KWP z siedzibą w Radomiu (KMP/KPP),  gdzie funkcjonują składnice akt.

 

Dokumentację przechowywaną w Archiwum KWP zs. w Radomiu udostępniania się do celów:

- służbowych uprawnionym podmiotom;

- naukowo-badawczych;

- publicystycznych;

- innych.

 

Dokumentacja przechowywana w archiwum i składnicach akt, może być udostępniona do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli.

 

Dokumentacja podlega udostępnieniu, jeśli nie zawiera wiadomości stanowiących informację niejawną i nie wymaga ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.o ochronie informacji niejawnych, a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:

Komenda Wojewódzka Policji

z siedzibą w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59

26-600 Radom

 

Wzór „WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE AKT Z ARCHIWUM” – ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych powinien zawierać:

 

 1. Imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, oraz adres do korespondencji
   - jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
 2. Nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 3. Wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą;
 4. Określenie celu i proponowanego sposobu wykorzystania udostępnionych materiałów;
 5. W przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych zaświadczenie z uczelni.

 

Udostępnianie akt następuje poprzez:

 

 • umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;
 • przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;
 • przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt.

 

Udostępnianie akt:

 

 • zawierających informacje niejawne - następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 • zawierających informacje publiczne – następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej;
 • zawierających dane osobowe - następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • operacyjnych - następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze i z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

 

Akta i uwierzytelnione kserokopie z tych akt niezawierające informacji niejawnych, udostępnia się za zgodą Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

 

Archiwum, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych informuje
o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Archiwum wydaje również zaświadczenia na podstawie posiadanych materiałów.

 

Akta udostępnia się do wglądu w pomieszczeniach służbowych KWP, w obecności pracownika Archiwum, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów i dokumentów zawierają:

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2011.123.698 z dnia 2011.06.14),
 • Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz.Urz. KGP Nr16, poz.95 z późn. zm.).

 

 1. Wydanie uwierzytelnionych kserokopii z materiałów archiwalnych kat. „A” (np.: rozkazy personalne, organizacyjne itp.) odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych.
 2. Za wydane kserokopie z materiałów kat. „A” oraz prowadzone poszukiwania w tych materiałach w celu ujawnienia żądanego dokumentu z którego wykonana zostanie kserokopia lub wyciąg niezależnie od wyniku poszukiwań naliczane są opłaty zgodnie z tabelą nr 1 i 2 stanowiących załącznik do przepisu ujętego powyżej.
 3. Po uzyskaniu zgody na realizację wniosku pracownik Archiwum KWP zs. w Radomiu każdorazowo kontaktuje się z wnioskodawcą w celach informacyjnych dot. opłat.
 4. Informacje dot. opłat wym. w pkt. 2 reguluje § 16 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia RM.
 5. Opłatę za kwerendę, wydaną kserokopię lub wyciąg z materiałów kat. „A” należy dokonać:
  - za pośrednictwem bankowości elektronicznej na konto: KWP zs. w Radomiu, oddziałokręgowy Warszawa nr konta 60 1010 1010 0022 1922 3100 0000, tytuł przelewu: imięi nazwisko wnioskodawcy – opłata za kwerendę, kserokopie/wyciąg z kat. „A”.
 6. W przypadku odmowy wniesienia opłaty wnioski nie będą realizowane.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych - do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 07.03.2008
Data modyfikacji : 05.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Jarosław Daraszkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Zastępca Naczelnika Wydziału ds. OIN KWP zs. w Radomiu Archiwum KWP zs. w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
kom. Rafał Sułecki
do góry