Niepodatkowe należności o charakterze publiczno-prawnym - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Niepodatkowe należności o charakterze publiczno-prawnym

Niepodatkowe należności o charakterze publiczno-prawnym

„Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności o charakterze publiczno- prawnym

Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu informuje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno prawnym……(wskazanie udzielonych umorzeń - informacja co kwartał będzie aktualizowana).

 „Udzielanie ulg w spłacie niepodatkowych należności o charakterze publiczno prawnym

Zgodnie z art. art 61 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) zgodnie z którą, organem pierwszej instancji właściwymi do przeprowadzania postępowania administracyjnego i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia ulgi w spłacie niepodatkowych należności o charakterze publiczo-prawnych jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu.

 

Wnioski o udzielenie ulgi w spłacie niepodatkowych należności o charakterze publiczno- prawnym należy składać osobiście bądź listownie na adres:

 

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

ul.11-go Listopada 37/59

26-600 Radom

 

Jeśli dłużnik posiada podpis kwalifikowany, Zaufany Profil i wyrazi zgodę na załatwienie sprawy w formie elektronicznej, wniosek możesz złożyć przez Internet za pomocą platformy usługa administracji publicznej e-Puap pod adresem www.ePuap.gov.pl

 

Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i  nazwisko wnioskodawcy (dłużnika)
 • Adres jego zamieszkania
 • Wskazanie kwoty zobowiązania i z jakiego tytułu powstało
 • Określenie wnioskowanej formy ulgi (częściowe lub w całości umorzenie/odroczenie spłaty/ rozłożenie należności na raty)
 • Uzasadnienie wniosku
 • Własnoręczny podpis wnioskodawcy
 • Wskazanie adresata (Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu) 

 

Jeżeli dłużnik działa przez pełnomocnika, należy wskazać go we wniosku, przygotować pełnomocnictwo (oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo potwierdzony jego odpis przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego).

 

Opłata Skarbowa

 

Za czynność urzędową polegającą na wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie udzielenia ulgi w spłacie niepodatkowych należności o charakterze publiczno – prawnym wymagana jest opłata skarbowa w kwocie 10,00zł, którą należy uiścić w dniu złożenia wniosku a jej dowód dołączyć do wniosku.

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Radomiu nr  :

 

52 124032591111001013406544

 

z tytułem „Wydanie Decyzji KWP”, natomiast w rubryce nazwa odbiorcy należy podać „ Urząd Miejski w Radomiu”.

 

W/w opłatę skarbową należy także uiścić od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17,00zł, opłatę taką należy uiścić na rachunek Urzędu Miejskiego w Radomiu, w tytule należy wskazać iż, jest to opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

 

Uwaga! Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Radomiu należy uprzednio zweryfikować na stronie internetowej : bip.radom.pl

 

Informujemy, iż można skorzystać z ustawowego zwolnienia z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi w spłacie niepodatkowych należności o charakterze publiczno prawnym, jeżeli do wniosku dołączy się zaświadczenie wydane przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej, o  korzystaniu z jego świadczeń z powodu „ubóstwa”.

Nadto dłużnik może się zwrócić odrębnym pismem do Urzędu Miejskiego w Radomiu o umorzenie opłaty skarbowej, zaś o złożeniu takiego wniosku powinien poinformować organ prowadzący postępowania administracyjne. tj. Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu.

 

Oświadczenie o sytuacji finansowej i stanie majątkowym dłużnika

Organ wydający decyzję o udzieleniu ulgi w spłacie niepodatkowych należności o charakterze publiczno- prawnym będzie opierał się na materiale dowodowym przedstawionym przez dłużnika. W celu udokumentowania obecnej sytuacji życiowej (majątkowej, finansowej, rodzinnej i zdrowotnej) można skorzystać z załączonego formularza „Oświadczenie o sytuacji finansowej i stanie majątkowym dłużnika”, który powinien być rzetelnie wypełniony i podpisany, a następnie odesłany do tut. organu wraz z materiałem dowodowym. Na wyszczególnione w załączonym formularzu pytania, należy podać jednoznaczną odpowiedź, wpisując we właściwe pole np. : „nie posiadam nieruchomości”  lub „posiadam nieruchomość w postaci domu mieszkalnego”, bądź „posiadam dom, działkę budowlaną”. Zaznaczamy, że wpisanie wyrazów „nie dotyczy”, „nie” lub pozostawienie pustego pola, bądź postawienie kreski, będzie uznane jako odmowa złożenia oświadczenia w tym zakresie.

Odesłanie wypełnionego formularza „Oświadczenie o sytuacji finansowej i stanie majątkowym dłużnika”, nie zwalnia dłużnika z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.

Formularz „Oświadczenie o sytuacji finansowej i stanie majątkowym dłużnika” – do pobrania.

 

Podstawa prawna:

 

 • art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1 pkt 2 lit a i b, art. 66, art. 67  Ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870
  z późn. zm.) 
 • art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4, oraz ust. 2, art. 7 pkt 5, art. 8 ust. 1, art. 12, Część I, pkt 53 i Część IV, poz. 1 załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 r. poz 23. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2017 r. poz. 201,
  z późn. zm.) -  odpowiednie stosowanie przepisów Działu II

Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869) Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu informuje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym na dzień 31.03.2020r. na kwotę łączną 13 314,70 zł

Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869) Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu informuje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym od dnia 01.04.2020r. do dnia 30.06.2020r. na kwotę łączną 18 878,12 zł

Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm. ) Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu informuje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym od dnia 01.10.2020r. do dnia 31.12.2020r. na kwotę łączną 32 094,68 zł

Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm. ) Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu informuje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.03.2021r. na kwotę łączną  14 910,20 zł zł

Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm. ) Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu informuje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2021r. na kwotę łączną  9 557,80 zł

Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm. ) Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu informuje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym od dnia 01.07.2021r. do dnia 30.09.2021r. na kwotę łączną  20 882,62 zł

Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm. ) Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu informuje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym od dnia 01.10.2021r. do dnia 31.12.2021r. na kwotę łączną  19 369,32 zł

Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm. ) Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu informuje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.03.2022r. na kwotę łączną  21 446,89 zł

Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm. ) Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu informuje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym od dnia 01.04.2022r. do dnia 30.06.2022r. na kwotę łączną  6 569,40 zł

Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm. ) Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu informuje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym od dnia 01.07.2022r. do dnia 30.09.2022r. na kwotę łączną  4 373,32 zł

Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm. ) Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu informuje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym od dnia 01.10.2022r. do dnia 31.12.2022r. na kwotę łączną  5 696,72 zł

godnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm. ) Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu informuje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.03.2023r. na kwotę łączną  5 597,70 zł

Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm. ) Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu informuje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym od dnia 01.04.2023r. do dnia 30.06.2023r. na kwotę łączną  3 360 zł

Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm. ) Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu informuje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym od dnia 01.07.2023r. do dnia 30.09.2023r. na kwotę łączną  2.409,13 zł

Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm. ) Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu informuje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym od dnia 01.10.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. na kwotę łączną 6 890,18 zł.

Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm. ) Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu informuje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.03.2024 r. na kwotę łączną 6 388,21 zł.

Metryczka

Data publikacji : 07.07.2017
Data modyfikacji : 15.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Siczek-Zalewska Wydział Komunikacji Społecznej KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
wks1
do góry