Informacje ogólne - Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Informacje ogólne

W dniu 8 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  (Dz.U. 2021 poz. 1641).

Ustawa określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje.

W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu.

Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych;

 

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI ZS. W RADOMIU

 

1) zobowiązuje się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu”,

2) zobowiązuje się do wskazania daty pozyskania danej informacji,

3) zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Wojewódzką Policji zs.w Radomiu danej informacji, o ile została ona określona,

4) zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

 

 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI ZS. W RADOMIU ZA PRZEKAZYWANE INFORMACJE

 Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.     

Procedura przekazania informacji publicznej do ponownego wykorzystania „na wniosek”

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej może odbywać się również poprzez jej udostępnienie w sposób inny niż opublikowanie w BIP - poprzez złożenie stosownego wniosku.

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, gdy:

1) informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium [chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania]
2) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej należy kierować na adres Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu: Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59, Wydział Komunikacji Społecznej, e-mail : wks.kwp@ra.policja.gov.pl

 

 

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. 

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:

- liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,
- czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
- koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),
- koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Rozstrzygnięcia są podejmowane w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).

 

W sytuacji, gdy organ składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, wnioskodawca może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

Metryczka

Data publikacji : 24.01.2012
Data modyfikacji : 31.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Siczek-Zalewska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Siczek-Zalewska Zespół Prasowy KWP Radom
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Rafał Sułecki
do góry