Procedura kontroli przedsiębiorstwa - Procedura kontroli przedsiębiorstw - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Procedura kontroli przedsiębiorstw

Procedura kontroli przedsiębiorstwa

Tryb wykonywania czynności kontrolnych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu u przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania broni w ramach usług rusznikarskich, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także ich przechowywania
i ewidencjonowania.

1. Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, albo upoważniony funkcjonariusz Policji w ramach posiadanych kompetencji, corocznie planuje i przeprowadza kontrole po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania broni w ramach usług rusznikarskich, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także ich przechowywania i ewidencjonowania.

2. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest większe.

3. Analiza prowadzona jest w oparciu o dokumentację w postaci:

a)  informacji o dokonanej sprzedaży materiałów wybuchowych, broni i istotnych części broni, amunicji i istotnych części amunicji, o sprzedaży wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; protokołów kontroli, wydanych zaleceń i informacji
od kontrolowanego o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych;

b)  pism instytucji i osób fizycznych o ewentualnych nieprawidłowościach w prowadzeniu działalności gospodarczej:

c)  innej dokumentacji.

4. Upoważnienia do kontroli oraz zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podpisuje Komendant Wojewódzki Policji
     z siedzibą w Radomiu, albo upoważniony funkcjonariusz Policji (w ramach posiadanych kompetencji).

5. Czynności kontrolne podejmowane są nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia      zawiadomieniawszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

6. Powyższe czynności wykonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.

7. Upoważnieni pracownicy organu kontroli przystępują do wykonywania czynności kontrolnych po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

8. Kontrolę przeprowadza się w godzinach pracy kontrolowanego, a w sytuacjach szczególnie uzasadnionych – o każdej porze.

9. Kontrola może być przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego przedsiębiorcy, innych miejscach związanych
    z wykonywaniem działalności gospodarczej lub w siedzibie organu kontrolującego.

10. Udokumentowanie podjęcia czynności kontrolnych, po uprzednim wykluczeniu faktu prowadzenia kontroli przez inny organ kontrolny, następuje w książce kontroli przedsiębiorcy.

11. Czynności kontrolne w szczególności obejmują sprawdzenie:

 - zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z posiadaną koncesją,

 - uprawnień i kwalifikacji osób uprawnionych do kierowania koncesjonowaną działalnością oraz osób zatrudnionych przy obrocie materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

 - sposobu zabezpieczenia pomieszczeń magazynowych, w tym wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy i systemy alarmowe,

 - sposobu i prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, z uwzględnieniem zgodności stanów ewidencyjnych ze stanami faktycznymi,

 - oceny dokumentacji stanowiącej podstawę zakupu i sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów
   o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

 - przestrzegania terminów przekazywania informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów
   i technologii o przeznaczeniu wojskowy lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży.

12. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli, który zawiera między innymi opis ustalonego przez kontrolujących stanu faktycznego, w tym stwierdzone nieprawidłowości oraz ich zakres.

13. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich kontrolujący pozostawia kontrolowanemu przedsiębiorcy.

14. Protokół podpisują kontrolujący i kontrolowany przedsiębiorca.

15. Przed podpisaniem protokołu kontrolowany przedsiębiorca może złożyć na piśmie zastrzeżenia, w terminie trzech dni roboczych od dnia przedstawienia mu protokołu do podpisu.

16. O odmowie podpisania protokołu przez kontrolowanego przedsiębiorcę kontrolujący czyni wzmiankę w protokole kontroli.

17. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego przedsiębiorcę nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kontrolującego.

18. Kontrolujący może utrwalić przebieg kontroli za pomocą technik audiowizualnych. Nośniki obrazu i dźwięku, na których utrwalono przebieg kontroli, załącza się do protokołu kontroli.

19. W przypadku, gdy protokół zawiera wnioski (dotyczące dalszego postępowania wobec przedsiębiorcy), dające podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia koncesji, organ kontrolujący przekazuje kopię protokołu kontroli organowi koncesyjnemu w terminie       dni od dnia zakończenia kontroli.

 

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168).
  2. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1839).
  3. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r., poz.290).
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1008).
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1027).
  6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży (Dz. U. z 2013 r., poz. 343).
  7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2010 r. Nr 222, poz. 1451).
  8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 262).

Metryczka

Data publikacji : 14.12.2017
Data modyfikacji : 15.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Rafał Sułecki Wydział Komunikacji Społecznej KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Rafał Sułecki
do góry