Ewidencje i rejestry - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

    1.      Laboratorium Kryminalistyczne

Dziennik korespondencyjny

Dziennik podawczy

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Dziennik przepisów

Ewidencja wydanych upoważnień na prowadzenie samochodów służbowych

Zamówienia na samochody służbowe

Rejestr delegacji

Książka wyjazdów

Ewidencja pieczęci i referentek LK KWP

Ewidencja sprzętu i materiałów

Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów jawnych

Ewidencja obecności

Ewidencja wyjść w godzinach pracy

Ewidencja rachunków za ekspertyzy

 

2.      Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Dziennik podawczy – korespondencja wpływająca do wydziału

Rejestr wpływających przepisów

Dziennik korespondencyjny prowadzony w sekretariacie wydziału

Ewidencja ilościowo – wartościowa sprzętu i materiałów dot. gospodarki transportowej, uzbrojenia, techniki policyjnej, kwatermistrzowskiej, formularzy i druków

Ewidencja literatury fachowej: ilościowo – jakościowy rejestr posiadanych pozycji książkowych na potrzeby wydziału

Rejestr sprzętu komputerowego w użytkowaniu: ilościowy wykaz sprzętu wydanego użytkownikom

Ewidencja brakowania akt BC

Ewidencja sprzętu kwaterunkowego będącego w użytkowaniu wydziału wraz z numerami inwentarzowymi

Ewidencja sprzętu uzbrojenia – ewidencja całego sprzętu znajdującego się w wydziale

Rejestr pojazdów

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Rejestr teczek dokumentów jawnych

Ewidencja akt przekazanych do archiwum

Ewidencja pieczęci i stempli

Dziennik szkoleń

                                                                                                 

3.      Wydział Wywiadu Kryminalnego

Dziennik korespondencyjny

Dziennik podawczy

Rejestr teczek dokumentów jawnych, dzienników i książek ewidencyjnych

Rejestr informacji własnych o Policji

Rejestr pieczęci i stempli

 

4.      Wydział Prewencji

Dziennik podawczy

Dziennik korespondencyjny

Dziennik przepisów

Dziennik ewidencji wykonywanych dokumentów ksero

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Rejestr teczek dokumentów jawnych

Ewidencja pieczęci i ich odcisków

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Rejestr zakupów, dowody wydania/przekazania

Zeszyt urlopów

Lista obecności

 

5.      Sztab Policji

Książka przebiegu służby dyżurnego KWP zs. w Radomiu

Notatnik dyżurnego KWP zs. w Radomiu

Dziennik pracy dialogowej

Dziennik telegramów wchodzących do dyżurnego KWP zs. w Radomiu

Dziennik telegramów wychodzących od dyżurnego KWP zs. w Radomiu

Książka ewidencji kluczy

Książka ewidencji urlopów

Dziennik stanowiska komputerowego

Dziennik podawczy dyżurnego KWP zs. w Radomiu

Książka zadań doraźnych i poleceń służbowych

Książka ewidencji pieczęci i stempli

Książka ewidencji sprzętu – materiału

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Dziennik podawczy Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu

Dziennik korespondencyjny sekretariatu Sztabu Policji

Dziennik przepisów Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu

Książka wydawania broni

Książka przebiegu służby w związku z koordynacją zabezpieczenia – działań, imprez, uroczystości i zgromadzeń

Książka doręczeń szyfrogramów

Ewidencja prywatnych rozmów telefonicznych i faksów międzynarodowych i krajowych

Rejestr kontroli zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej oraz zabezpieczenia P.POŻ.

Książka kontroli zewnętrznej KWP zs. w Radomiu

Zeszyt przekazywanej korespondencji służbie dyżurnej KWP zs. w Radomiu

Rejestr rozmów telefonicznych przychodzących od Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego do Sztabu Policji lub Dyżurnego KWP zs. w Radomiu

 

6.      Wydział Ruchu Drogowego

 

Wykaz przesyłek nadanych

Wykaz przesyłek otrzymanych

Dziennik korespondencyjny

Dziennik podawczy

Rejestr delegacji

Rejestr teczek jawnych

Rejestr wniosków o sprawdzenie kwalifikacji kierujących pojazdami lub o cofnięcie uprawnień

Rejestr wydanych zaświadczeń uprawniających do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym

Rejestr wydanych notatników służbowych oraz notatników do kontroli – zał. nr 4/2

Rejestr zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami – zał. nr 3/1

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych – zał. nr 2/1

Rejestr kart PRD 5/1 (miejscowe, zamiejscowe, cudzoziemców) – zał. 1/2 i 1/3

Rejestr stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego – zał. nr 4/3

Rejestr wyd. upoważnień do kontroli ruchu drogowego – zał. nr 4/4

Rejestr sporządzonych wniosków o sprawdzenie kwalifikacji kierujących pojazdami – zał. nr 4/5

Rejestr meldunków informacyjnych – zał. nr 4/6

Rejestr materiałów video przechowywanych oraz zabezpieczonych dla celów dowodowych (w jednostkach wyposażonych w videorejestrator) – zgodnie z zał. nr 3 Zarządzenia nr 2/2001 KGP z dnia 04.01.2001 r.

Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu (osobno dla każdego urządzenia) – zgodnie z załącznikiem nr 2 zarządzenia nr 16/96 KGP.

Rejestr pracy urządzenia videorejestrator /fotorapid – zał. nr 4/7.

Rejestr pracy urządzeń kontrolno – pomiarowych (osobno dla każdego urządzenia) – zgodnie z zał. nr 5 Zarządzenia nr 1/2001 KGP z dnia 04.01.2001 r.

Rejestr książka narad

Rejestr pieczęci

Teczka przekazywania informacji – obsługa informacji na rzecz Policji oraz podmiotów uprawnionych (krajowych, zagranicznych)

Teczka projektów stałej i czasowej organizacji ruchu

Teczka akcji i działań zleconych przez KGP/KWP zs. w Radomiu oraz prowadzonych z własnej inicjatywy (odrębnie dla każdych działań)

Teczka ewidencji wyników pracy policjantów

Teczka sporządzonych wniosków o sprawdzenie kwalifikacji kierujących pojazdami

Teczka zabezpieczenia imprez

Teczka analiz stanu bezpieczeństwa

 Teczka harmonogramów pracy oraz sprawozdań z ich realizacji

Teczka telegramów o zleconych pilotażach V.I.P. oraz ładunków nienormatywnych.

Teczka zawiadomień o transporcie materiałów niebezpiecznych

Teczka planów szkolenia i doskonalenia zawodowego

Teczka współpracy z organami terenowej administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami.

Teczka kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

 

 

7.      Wydział Postępowań Administracyjnych

 

Rejestr cudzoziemców

Rejestr licencji pracowników ochrony

Skorowidz imienny posiadaczy pozwoleń na broń

Rejestr zaświadczeń na zakup broni

Rejestr pozwoleń na broń

Rejestr broni

Rejestr lekarzy i psychologów uprawnionych do wykonywania badań dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

 

8.      Wydział Kontroli

 

- Dziennik korespondencyjny sekretariatu Wydziału Kontroli;

- Dziennik podawczy sekretariatu Wydziału Kontroli;

- Rejestr teczek dokumentów jawnych, dzienników i książek ewidencyjnych prowadzonych w Wydziale Kontroli;

- Rejestr upoważnień do kontroli przeprowadzanych przez Wydział Kontroli;

- Ewidencja kontroli (Rejestr kontroli Wydziału Kontroli KWP zs. W Radomiu);

- Kontrole zewnętrzne w Policji (w KWP zs. w Radomiu oraz jednostkach podległych);

- Rejestr skarg i wniosków;

- Rejestr przyjęć interesantów;

- Rejestr informacji uzyskanych przez Telefon Zaufania KWP zs. w Radomiu;

 

 

 

 

9.  Wydział Finansów

 

Dziennik korespondencyjny – korespondencja wpływająca i wychodząca

Dziennik podawczy

Dziennik przepisów

Dziennik ewidencji wykonanych kopii

Księga druków ścisłego zarachowania

Rejestr teczek dokumentacji jawnej

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Ewidencja urlopów, rejestr raportów, podań o urlop, zwolnień lekarskich

Ewidencja wydanych delegacji

Roczna ewidencja czasu pracy

Ewidencja protokołów przekazania pieczęci i stempli

Ewidencja sprzętu – materiału w jednostce użytkującej

 

10.  Wydział Gospodarki Materiałowo – Technicznej

 

Rejestr teczek dokumentów tajnych, dzienników i książek ewidencyjnych (Pu Wkt-111) – RTJ – 120/05

Rejestr poleceń wypłaty

Rejestr urlopów

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Ewidencja darowizn i zawartych umów użyczenia sprzętu i wyposażenia przekazanego do testowania i badań KWP zs. w Radomiu

Ewidencja wyjść w godzinach pracy

Rejestr przesyłek otrzymanych

Rejestr przesyłek nadanych

Rejestr delegacji

Rejestr urlopów

Ewidencja telegramów i telefaksów

Rejestr protokołów szkody

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Książka doręczeń przesyłek miejscowych (Sekcja uzbrojenia)

Rejestr wydanych zezwoleń na wjazd i parkowanie na posesji Policji przy ul. 11 Listopada 37/59

Dziennik korespondencyjny

Rejestr rachunków

Ewidencja główna uzbrojenia

Ewidencja posiadanych przez jednostki KWP zs. w Radomiu psów i koni

Rejestr dowodów materiałowych

Dziennik podawczy

Dziennik przepisów

Książki ewidencji sprzętu w użytkowaniu (branż sprzętu: żywnościowego, kwaterunkowego, ppoż., medycznego, użytkowanego w Wydziale GMT KWP zs. w Radomiu, techniki policyjnej, sortów mundurowych

Ewidencja w formie elektronicznej (branż sprzętu: kulturalno – oświatowego, sportowego, gospodarczego, techniki biurowej, publikacji książkowych oraz branż materiałów: środków czystości, materiałów kancelaryjno – biurowych, druków i formularzy resortowych, leków, materiałów techniki policyjnej)

Książka ewidencji przepustek jednorazowych

Książka wydarzeń

Książka przebiegu służby

Ewidencja pobranych kluczy

Wykaz przesyłek nadanych

Wykaz przesyłek otrzymanych

Ewidencja darowizn na rzecz policji

Dokumentacje przychodowo – rozchodowe (wszystkich branży).

 

 

11.  Wydział Transportu

 

Ewidencja główna sprzętu transportowego

Ewidencja główna sprzętu i urządzeń warsztatowych oraz MPiS

Ewidencja główna numerów rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych sprzętu transportowego

Ewidencja główna numerów taktycznych oznakowanego sprzętu transportowego

Ewidencja przepisów prawnych oraz korespondencji

Ewidencja pieczęci i plomb

Ewidencja zwolnień lekarskich policjantów i pracowników Policji

Ewidencja przyjętych darowizn finansowych na zakup paliwa

Ewidencja wykonanych obsług codziennych „OC” sprzętu transportowego

Ewidencja wystawionych rachunków podmiotom gospodarczym za pilotaże ładunków nienormatywnych

Ewidencja główna MPiS

Ewidencja przychodów ilościowo – wartościowych MPiS

Ewidencja wydanych uprawnień na kierowanie służbowym sprzętem transportowym

dla pracowników Wydziału Transportu, kierowników jednostek i komórek organizacyjnych KWP zs. w Radomiu

Ewidencja czasu pracy pracowników biurowych wydziału

Ewidencja urlopów pracowników wydziału

Ewidencja główna części zamiennych i podzespołów oraz MPiS, znajdujących się w magazynie stacji obsługi samochodów w Radomiu

Ewidencja wydatków KWP zs. w Radomiu i jednostek podległych

Ewidencja środków trwałych sprzętu transportowego, urządzeń warsztatowych i sprzętu MPiS

Ewidencja sprzętu kwaterunkowego, techniki biurowej i policyjnej, sprzętu kulturalno – oświatowego, sprzętu łączności i informatyki, uzbrojenia, sprzętu gospodarczego, sprzętu żywnościowego

Ewidencja wypadków i kolizji drogowych z udziałem służbowego sprzętu transportowego

Ewidencja do dokonywania naliczeń opłat za korzystanie ze środowiska

Rejestr zaświadczeń o ukończeniu instruktażu ogólnego, stanowiskowego z zakresu BHP

Rejestr zamówień publicznych

 

12.  Wydział Łączności i Informatyki

 

Dziennik korespondencyjny

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Dziennik przepisów

Rejestr teczek dokumentów jawnych, dzienników i książek ewidencyjnych

Dziennik podawczy

Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów – powielanie

Rejestr zamówień na samochód

Rejestr delegacji pracowników

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Książka ewidencji kluczy

Książka wydania i zdania broni

Książka ewidencji sprzętu w jednostce użytkującej

Ewidencja sprzętu GMT

Książka konserwacji sprzętu

Rejestr – obsługa techniczna sieci komputerowej, wnioski OIC

Rejestr – zlecenia na usługi komputerowe

Dziennik stanowiska komputerowego

Ewidencja dysków i rejestratorów rozmów

Książka pracy kurierów poczty specjalnej

Książka przebiegu służby

Rejestr – eksploatacje, naprawy i remonty sprzętu łączności

Książka konserwacji sprzętu

Rejestr dowodów przekazania środków łączności

Ewidencja rzeczowych składników majątku

Rejestr urządzeń środków trwałych

Rejestr zakupów

Rejestr dowodów wydania

Rejestr faktur – rozliczenia

Rejestr faktur, not korygujących – rozliczenia

Rejestr – dokumentacja księgowa operacji gospodarczych KWP zakupy materiałów, wyposażenie sprzętu łączności i informatyki

Rejestr – dokumentacja księgowa operacji gospodarczych KPP/KMP zakupy materiałów, wyposażenie sprzętu łączności i informatyki

Dokumentacja rozchodowa księgi inwentarzowe

Dokumentacja przychodowo – rozchodowa - dowody wydania

Dokumentacja przychodowo – rozchodowa - dowody przekazania

Dokumentacja przychodowo – rozchodowa – dowody przyjęcia

Rejestr – dokumentacja księgowa operacji gospodarczych KWP – opłaty za przesyłki listowe

Rejestr – dokumentacja księgowa operacji gospodarczych tytułem konserwacji, remontu sprzętu, montażu

Rejestr – dokumentacja księgowa operacji gospodarczych – zakup usług remontowych KWP, KPP

Rejestr – dokumentacja księgowa operacji gospodarczych – informatyka

Rejestr – dokumentacja księgowa operacji gospodarczych – łączność

Rejestr – dokumentacja księgowa operacji gospodarczych – faktury, rachunki, noty

Rejestr – dokumentacja księgowa operacji gospodarczych – środki pozabudżetowe

Rejestr – dokumentacja księgowa operacji gospodarczych – zestawienie wydatków gotówkowych

 

13.  Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Dziennik podawczy

Dziennik korespondencyjny

Dziennik przepisów

Rejestr pieczęci i stempli

Rejestr spisów akt przekazania do archiwum kategorii „A”

Rejestr spisów akt przekazania do archiwum kategorii „B”

Rejestr protokołów brakowania materiałów kategorii „B”

Rejestr protokołów brakowania materiałów kategorii „BC”

Rejestr wydanych zaświadczeń

Rejestr decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji zezwalających na udostępnienie materiałów dla potrzeb sądu i prokuratury

Rejestr decyzji MSWiA na udostępnienie materiałów

Rejestr udostępnionych akt archiwalnych

Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek

Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów

Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Rejestr akt postępowań sprawdzających

Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu, zawieszeniu i podjęciu postępowań sprawdzających

Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa

Rejestr poświadczeń bezpieczeństwa wydanych przez inne instytucje

Rejestr decyzji o stwierdzeniu nieważności poświadczeń bezpieczeństwa

Rejestr wydanych i zdanych zbliżeniowych kart dostępu do strefy administracyjnej w budynku nr 1 K.WP z/s w Radomiu

Rejestry wydanych zezwoleń na wjazd i parkowanie na posesji Policji przy ulicy U-go Listopada 37/59

 

14.  Zespół Prawny

 

Rejestr Spraw Sądowych

Rejestr Ugód

 

15.  Zespół Funduszy Pomocowych

 

Rejestr teczek dokumentów jawnych

Rejestr resortowych aktów prawnych

Dziennik korespondencyjny

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Rejestr pieczęci i stempli

Rejestr urlopów

Rejestr delegacji

Rejestr zwolnień lekarskich

Metryczka

Data publikacji : 26.02.2008
Data modyfikacji : 05.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Siczek-Zalewska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Gołębiowski Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Rafał Sułecki
do góry