Przyjmowanie i załatwianie spraw - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

 

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz 2000 z późn. zm.) oraz instrukcja kancelaryjna – załącznik do Decyzji nr 125/22 Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu z dnia 29.04.2022 r. z poźn.zm.

 

- instrukcja kancelaryjna

 


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
w poszczególnych komórkach organizacyjnych
 Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu

 

 

Sztab Policji

 

Pisma i zapytania kierowane do Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu, a także kolejność ich załatwiania (o ile nie dotyczą informacji objętych tajemnicą ustawowo chronioną) realizowane są niezwłocznie lub zachowaniem określonego okresu wynikającego z Kodeksu Postępowania Administracyjnego (DZ. U. z 1960 r. nr 30, poz. 168 z późn. zm.)oraz „Instrukcji w sprawie obiegu dokumentacji jawnej w KWP zs. w Radomiu oraz jednostkach podległych” stanowiącej załącznik do Decyzji 326/07 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 31 grudnia 2007 roku.

 

Wydział Kontroli

 Sposób przyjmowania i załatwiana spraw dotyczących  skarg i wniosków szczegółowo opisano w zakładce „skargi i wnioski”

,,TELEFON ZAUFANIA” KWP z siedzibą w RADOMIU

0 800 191 902

działa na bezpłatnej infolinii w celu uzyskiwania informacji dotyczących:

 • przestępstw, wykroczeń i ich sprawców,
 • osób poszukiwanych,
 • grup przestępczych i metod ich działania,
 • mienia pochodzącego z przestępstw i wykroczeń,
 • nieprawidłowości w funkcjonowaniu Policji.

Informacje te można przekazywać anonimowo.

 

Ochrona danych osobowych – przyjmowanie i załatwianie spraw

 

Zespół Prawny

 

Zespół Prawny tut. KWP wykonuje czynności w zakresie pomocy prawnej i obsługi prawnej komendy, reprezentacji procesowej Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz w zakresie legislacji i pomocy prawnej.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Zespole Prawnym KWP zs. w Radomiu określa Zarządzenie Nr 1144 KGP z dnia 02.11.2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej, Kpa oraz Instrukcja kancelaryjna wprowadzona Decyzją Nr 326/07 KWP zs. w Radomiu z dnia 31.12.2007 r. w sprawie wprowadzenia do użytkowania Instrukcji w sprawie obiegu dokumentacji jawnej w KWP i jednostkach podległych.

W celu uzyskania informacji o stanie sprawy indywidualnej należy kontaktować się z sekretariatem Zespołu Prawnego tut. KWP, tel.: 47 701 22 95.

 

Wydział Kadr i Szkolenia

 

Wszystkie sprawy wpływające do Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu załatwiane są zgodnie z art. 35 kpa – bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem określonych terminów oraz w oparciu o procedury wynikające z innych obowiązujących przepisów.

O każdym przypadku zwłoki lub nie załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu, informuje się stronę podając przyczynę zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy. Kwestie dotyczące spraw osobowych załatwiane są przez poszczególnych pracowników obsługujących dane komórki i jednostki organizacyjne.

Kontakt z pracownikami można uzyskać telefonując do sekretariatu Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu pod numerem telefonu 47 701 28 26.

 

 Wydział Prewencji

 

Wydział Prewencji funkcjonuje w oparciu o Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu z dnia 19 października 2007 roku oraz Szczegółowy zakres zadań Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Pisma kierowane do Wydziału mogą być wnoszone pisemnie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty resortowej oraz za pomocą telefaksu: 47 701 27 01.

Wpływające pisma podlegają rejestracji, według kolejności wpływu. Następnie są kierowane przez Naczelnika do Kierowników Sekcji, którzy przekazują je merytorycznym pracownikom, celem ich realizacji. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Wydziałem Prewencji KWP zs. w Radomiu, numer tel.: 47 701 24 01 lub 47 701 21 01.

 

 

Wydział Komunikacji Społecznej

 

Zadaniem Wydziału Komunikacji Społecznej jest zapewnienie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji warunków do kierowania Komendą Wojewódzką Policji, w tym m.in.: obsługa kancelaryjna w zakresie poczty wpływającej do komórek organizacyjnych oraz kierownictwa KWP; obsługa poligraficzna komendy; koordynacja i obsługa kontaktów zagranicznych o charakterze pozaoperacyjnym na obszarze właściwym komendantowi; organizacja uroczystości na szczeblu KWP z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentu, władz samorządowych; obsługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej urzędu, portalu sprawozdawczości GUS, Biuletynu Informacji Publicznej;  realizacja zadań z zakresu kontaktów z mediami, kontroli zarządczej i zarządzania strategicznego; opracowanie sprawozdań, informacji lub analiz dla potrzeb KGP, KWP lub innych uprawnionych podmiotów; uzyskiwanie niezbędnych danych do sporządzenia informacji dla Policji i innych uprawnionych organów lub instytucji; opracowanie kryteriów oceny jednostki Policji; organizowanie odpraw, narad, konferencji i spotkań kierownictwa Komendy; prowadzenie badań opinii publicznej. Wydział koordynuje również zagadnienia związane z fundowaniem przez społeczne komitety sztandarów dla jednostek organizacyjnych Policji. W wydziale funkcjonują: Zespół Prasowy koordynowany przez rzcznika prasowego komendanta, Zespół Ogólny, Zespół Socjalny, Zespół Komunikacji Wewnętrznej, mazowiecki kapelan Policji. Pracownicy wydziału obsługują sekretariaty ścisłego kierownictwa KWP.

Wydział Komunikacji Społecznej przyjmuje i załatwia sprawy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, „Instrukcji kancelaryjnej” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 125/22 Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu z dnia 29.04.2022 r. z poźn.zm.

 

Z pracownikami wydziału można kontaktować się telefonicznie – sekretariat 47 701 30 30 lub poprzez pocztę e-mail-ową: wks.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Wydział Ruchu Drogowego

 

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej zs. w Radomiu realizuje następujące sprawy:

 • odwołania od skarg dotyczących decyzji i rozstrzygnięć merytorycznych w zakresie obowiązywania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,

 • przyjmuje wnioski z zakresu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

 • opiniuje projekty organizacji ruchu na terenie podległym,

 • nadzoruje i wydaje zaświadczenia uprawniające do kierowania ruchem drogowym przez osoby spoza Policji,

 • rozpatruje w II instancji odwołania w trybie administracyjnym od decyzji o skierowaniu na badania lekarskie lub psychologiczne,

 • udziela zainteresowanym osobom i jednostkom Policji, informacji o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,

 • przyjmuje zaświadczenia odnośnie zmniejszenia liczby punktów karnych podczas przebytych szkoleń w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego garnizonu mazowieckiego oraz wprowadza informacje dotyczące pozytywnych lub negatywnych wyników egzaminów sprawdzających i decyzji dotyczących cofnięcia uprawnień.

 

Metryczka

Data publikacji : 04.03.2008
Data modyfikacji : 20.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Siczek-Zalewska Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Rafał Sułecki
do góry